606390

White Chess Piece - King 606390

12.5*32 cm