RYJSY3408J1

White Ceramic Bowl on PedestalRYJSY3408J1

23*23*34cm