RYJSY3407J1

White Ceramic Bowl on PedestalRYJSY3407J1

32*32*15.5cm