RYYG3670B

Black & White Striped Ceramic Bowl on Pedestal RYYG3670B

20.5*20.5*17cm