606933

Black & White Ceramic Jar - B

22.4*9.6*31.2 cm